AnalizaSwotGdy przygotowujemy swój biznesplan lub próbujemy znaleźć inwestorów chętnych wesprzeć nasze przedsięwzięcie, warto zadać sobie pytanie- co tak naprawdę umiem robić dobrze? Jaką wartość prezentuje moja firma? Jakie są jej mocne strony, jakie są jej słabości? Warto więc przeanalizować sytuację firmy, czy organizacji właśnie pod kątem jej atutów, ale też i niedoskonałości. W tym przypadku można posłużyć się prostym narzędziem zwanym analizą SWOT. Jest to macierz składająca się z czterech pól oznaczonych literami SWOT od skrótów angielskich słów S- Strengths, W- Weaknesses, O- Opportunities oraz T- Threats. Najczęściej graficznie przedstawia się ją jako kwadrat podzielony na cztery części, gdzie kolejno oznacza się pola. Dzieki czemu wyraźnie widać- w lewej kolumnie mamy elementy pozytywne, po prawej- negatywne. W pierwszym wierszu: te aspekty na które mamy wpływ bezpośrednio i są stanem faktycznym, w dolnym zaś- te, którym kontrolować nie możemy lub też są kwestią przyszłości. S jest skrótem od Strenght, oznaczającego silne strony. Tutaj warto zastanowić się nad zasobami, które posiadamy. Pamiętajmy jednak, ze mowa tu o srodkach, którymi już dysponujemy- a nie tymi, które mamy uzyskać w najbliższym czasie. Może to więc być kapitał firmy, nieruchomości, opracowane technologie, ale też kadra pracownicza, know-how, a także nasza wiedza i umiejętności, jako osoby prowadzącej biznes. Wszystko w zależności od kontekstu przeprowadzanej analizy. W pochodzi od angielskiego Weaknesses, czyli 'słabe strony’. Tu więc warto podkreślić wszystkie te elementy, w których dostrzegamy braki, które szwankują, którymi nie dysponujemy. Może to więc być brak maszyn i urządzeń, brak nowoczesnej technologii, za małe zaplecze finansowe, zbyt niewielka siedziba, czy słabo przeszkolony personel. Najważniejsze jednak to podejść do tego punktu rzetelnie i szczerze- w końcu chcemy by analiza pokazała nam stan faktyczny! Opportunities oznacza 'szanse’. Jest to opisanie wszelkich sprzyjających sytuacji, korzystnych elementów środowiska zewnętrznego, innymi słowy: wszystkie te elementy, które mogą przyczynić się do sukcesu naszego przedsięwzięcia, a jednocześnie nie zależą od nas bezpośrednio. Można tu zaliczyć chociażby korzystną koniunkturę albo brak poważnej konkurencji na rynku lokalnym. Szanse to zatem te pozytywne elementy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu i nie jesteśmy w sranie ich bezpośrednio kształtować. Threats, czyli zagrożenia. Są to te elementy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, a mogą stanowić poważne zagrożenie lub też mieć negatywny wpływ na firmę lub organizację. Do takich zaliczyć można choćby duża konkurencje na rynku lokalnym, kryzys finansowy, czy ucisk podatkowy. Tak przeprowadzona analiza nie tylko ułatwia usystematyzowanie faktów, pozwala też zrozumieć dane i znacznie ułatwia opracowanie strategii. Warto też zaznaczyć, iż pozwala dostrzec zawczasu zagrożenia, dzięki czemu umożliwia ich uniknięcie, a przynajmniej zminimalizowanie negatywnych skutków. Jakkolwiek więc metoda ta posiada swoje ograniczenia- jednocześnie jest stosunkowo prosta, nawet dla niedoświadczonych przedsiębiorców i kierowników.