crowdfundingCrowdfunding w Polsce dopiero raczkuje. Na świecie generuje olbrzymi obrót: kwoty uzyskane w ten sposób liczone są w milionach dolarów i przeznaczane nie tylko na działalność charytatywną i społeczną, ale też na inicjatywy biznesowe. Warto zatem rozważyć taką możliwość.
Crowdfunding to taka forma finansowania projektów i inicjatyw, w której inwestorami jest społeczeństwo, najczęściej skupione wokół społeczności internetowych. Zamiast jednego strategicznego sponsora danego projektu, przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania poprzez dużą liczbę drobnych i jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane daną dziedziną czy innowacją. Tej formie sprzyja upowszechnienie internetu, dzięki któremu zbiórki prowadzone są na stworzonych tylko do tego celu stronach internetowych czy serwisach społecznościowych.
W Polsce finansowanie społecznościowe raczkuje. Mimo trudnych początków, miesięczne finansowanie różnych inicjatyw to skala sięgająca niemal 500 tysięcy złotych. Z tej formy zbierania środków korzystają zespoły muzyczne, kluby sportowe, rodzimi wynalazcy. Przedstawiciele platform crowdfundingowych funkcjonujących w Polsce zapewniają o bezpieczeństwie sposobu gromadzenia środków. Jeśli zbiórka zakończy się fiaskiem, wpłacający otrzymują fundusze z powrotem. Bywa jednak i tak, że zebrane środki znacznie przekraczają wcześniej proponowaną kwotę.
Założenia crowdfundingu odbiegają nieco od istoty dużo popularniejszej koncepcji zbiórki publicznej, choć granice pomiędzy tymi dwiema formami finansowania są bardzo płynne. W przypadku zbiórki publicznej darczyńcy działają pro publico bono i nie mogą liczyć na żadną rekompensatę za wpłacone fundusze. W crowdfundingu, rzecz jasna, taka sytuacja też jest możliwa, z reguły jednak pomysłodawcy danej inicjatywy przewidują formę uhonorowania wpłacającego fundusze.
Jedną z form takiego wynagrodzenia społeczności – najczęściej wykorzystywaną w przypadku projektów biznesowych – może być przyszły udział w zyskach z danego projektu, jeśli mówimy o produkcie mającym zapewnić dochód w przyszłości, lub też udział i współwłasność w samym projekcie. Uczestnictwo we wsparciu tego rodzaju start-upów określane jest mianem crowdfundingu udziałowego.
Czasem proponowaną formą nagrodzenia i docenienia wpłacającego jest zaoferowanie mu produktu, który jest efektem realizacji planu. To szczególna forma przedsprzedaży. Mechanizm taki najczęściej wykorzystywany jest przez artystów oraz osoby, których plan ma skutkować produktami skierowanymi do masowego odbiorcy.
To dwie podstawowe formy wynagrodzenia i uhonorowania osób finansujących projekt, jednak pomysłodawcy prześcigają się w pomysłach. Często proponują nagrody rzeczowe czy świadczenia symboliczne, np. w postaci umieszczenia nazwiska w charakterystycznym dla projektu miejscu.
Crowdfunding w Polsce dopiero startuje, jednak światowe tendencje pozwalają twierdzić, że start ten będzie pomyślny. Tym pilniejszą stanie się potrzeba prawnego uregulowania tych kwestii, w wielu krajach bowiem brakuje regulacji z tym związanych.