Jeszcze przed kilkunastu laty osoby niepełnosprawne miały poważny problem ze znalezieniem wartościowego miejsca zatrudnienia. Najczęściej proponowano im prace związane ze stróżowaniem lub podobne zlecenia, które nie wymagały przystosowania miejsca pracy do ich potrzeb. Wielu pracodawców wykorzystywało ich ułomność, by pozyskać ulgi na ubezpieczenie społeczne. Jednak od pewnego czasu można zauważyć bardzo pozytywne zmiany w tej kwestii. Powstają organizacje, które czuwają nad przebiegiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych i poprawieniem ich sytuacji zawodowej.

Coraz większa grupa przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pracodawca, który zatrudnia takie osoby w swoim zakładzie pracy, może starać się o przyznanie mu statusu zakładu pracy chronionej. Z osiągnięciem tego statusu wiążą się liczne przywileje dla przedsiębiorcy. Jak można starać się o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej?

O nadanie statusu zakładu pracy chronionej może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia wymogi określone przez przepisy prawa. Status ten nadaje wojewoda w formie decyzji administracyjnej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek pobrany ze strony PFRON. Wojewoda ma prawo zwolnić pracodawcę z wypełnienia niektórych wymogów.

Status zakładu pracy chronionej może uzyskać pracodawca, który prowadzi swoją działalność gospodarczą co najmniej od dwunastu miesięcy i zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawca musi wykazać również odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie co najmniej sześciu miesięcy. Wskaźnik ten wynosi: 50% , w tym co najmniej 20% niepełnosprawnych o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub 30% niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pracodawca, który stara się o status zakładu pracy chronionej musi zadbać także o obiekty i pomieszczenia firmowe. Muszą one spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, by umożliwiać i ułatwiać im wykonywanie obowiązków i czynności osobistych. Chodzi tutaj zarówno o stanowiska pracy, pomieszczenia sanitarne, jak również ciągi komunikacyjne. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz dostęp do usług rehabilitacyjnych.

Pracodawca, którego zakład otrzymał status zakładu pracy chronionej może starać się o liczne przywileje związane zarówno z ulgami podatkowymi, zwolnieniem z niektórych opłat, jak również z uzyskaniem dotacji. Oczywiście wszystkie te udogodnienia się ściśle regulowane przepisami i wymogami, jednak pracodawca może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, jak również do oprocentowania spłacanych kredytów czy budowy lub rozbudowy pomieszczeń zakładu pracy. Zwolniony jest on również z niektórych opłat i podatków, co ściśle regulują stosowne przepisy i ustawy.